Projekt W dziką stronę jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Projekt „W dziką stronę” korzysta z dofinansowania w kwocie 800 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG 2009-2014 w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Celem projektu jest jest obudzenie poczucia więzi z przyrodą u dzieci i młodzieży oraz potrzeby jej ochrony. Projekt zakłada przeszkolenie nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, edukacji w terenie oraz przekazanie im podstawowej wiedzy przyrodniczej oraz zorganizowanie modelowych zajęć dla dzieci.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
Program Operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” został utworzony na podstawie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 podpisanego pomiędzy Republika Islandii, Księstwem Liechtenstein, Królestwem Norwegii a Rzeczpospolita Polska.
Celem niniejszego Programu jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania sie oraz zanikania różnorodności biologicznej na terenie całego kraju, a w szczególności na obszarach Natura 2000.